Integritets­policy

FinReg Solutions AB (nedan kallat FinReg) integritetspolicy gällande f.r.o.m 25 maj 2018

 • Allmänt

I denna integritetspolicy anges hur FinReg samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett användarkonto på vår hemsida samt när du kontaktar oss på något annat sätt, t.ex. med en fråga.

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

 • Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

FinReg Solutions AB, org.nr. 556939-3308, Norra Vallgatan 64, 211 40 Malmö (”FinReg” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

 • INSAMLING och behandling AV PERSONUPPGIFTER

Vilken slags uppgifter vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken egenskap du har kontakt med oss.

Om du har en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat ärende samlar vi in och behandlar de personuppgifter som lämnas av dig.

Normalt samlas också viss enhetsinformation in. Detta är uppgifter om vilken enhet som har använts under din inloggning på ditt konto och dess webbläsarinställningar exempelvis IP-adress och din användning av FinReg:s hemsida in.

Om du besöker vår hemsida använder vi cookies för att förbättra användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Ytterligare information återfinns i vår policy avseende detta [länk].

 • Ändamål med och Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken egenskap du är i kontakt med oss.

Om du är kontakt med oss i egenskap av användare behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera ditt användarkonto, lämna information och rikta marknadsföring per e-post avseende FinRegsoch våra samarbetspartners tjänster, ev. annan behandling och den rättsliga grunden för vår behandling är att kunna fullgöra vårt avtal med dig och/eller en intresseavvägning.

Vid övrig kontakt med FinReg, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-post, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna möjliggöra kommunikation med dig som kund och besvara din fråga i syfte att fullgöra vårt avtal med dig och/eller med stöd av en intresseavvägning.

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge länge som det är nödvändigt för respektive ändamål som anges i denna policy. Normalt anses ett användarkonto inte längre vara aktivt om det inte använts under en period om 24 månader. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att uppfylla krav enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättslig process.

 • Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra externa samarbetspartners inom exempelvis tillhandahållande av servrar, programvaruleverantör, programvaruutveckling och support.

 • Var behandlar vi dina personuppgifter?

FinRegs behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES och ingen överföring av uppgifter företas av oss utanför nämnda område.

 • Direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@finregsolutions.se. Så snart vi mottagit invändning från dig upphör vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 • Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av en kopia (genom registerutdrag). Om du begär ytterliggare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Du har under vissa förutsättningar rätt bli raderad, ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer, tex. Om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till oss eller Datainspektionen med klagomål.

Du har normalt rätt att utnyttja ovanstående rättigheter kostnadsfritt. eAktiebok kommer besvara begäran utan onödigt dröjsmål och vanligen inom en (1) månad från det att begäran mottagits. Om begäran är orimlig eller ogrundad har emellertid eAktiebok rätt att ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå er begäran. Därutöver kan eAktiebok begära ytterligare information för att styrka din identitet.

 • FinReg som personuppgiftsbiträde

FinReg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anges i denna policy, men det kan förekomma situationer där FinReg inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När FinReg behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och FinReg är då bundet av de instruktioner som FinReg fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan FinReg inte garantera att behandling sker i enlighet med denna integritetspolicy men FinReg kommer alltid att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 • Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

 • Kontaktuppgifter

Om du har frågor om innehåller i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på

FinReg Solutions AB, Norra Vallgatan 64, 211 40 Malmö